Nye regler for ejendomsmæglere

Den 1. januar 2015 erstattes Lov om omsætning af fast ejendom med en ny Lov om formidling af fast ejendom.

De mest væsentlige ændringer er følgende:

1. Der skal være en ansvarlig ejendomsmægler på hver enkelt sag.

I stedet for, at kravet før var en daglig leder af hvert kontor, så skal der nu være en ansvarlig mægler på hver formidlingsaftale.

Dette skal fremgå af salgsopstilling og formidlingsaftale.

2. Titlen “Ejendomsmægler” er fortsat en beskyttet tittel.

Man skal være registreret i ejendomsmæglerregistret i Erhvervsstyrelsen og være godkendt af denne. Dette kræver godkendelse af, at man har tilstrækkelig teoretisk indsigt og praktisk kunnen.

Betegnelsen “Statsautoriseret” er ikke længere en lovlig betegnelse, da der reelt ikke er tale om nogen autorisation.

3. Oplysningspligten ændres.

Ejendomsmæglere kan nu på hjemmesiden eller i andet materiale samle alle de krævede oplysninger om samarbejdsaftaler, henvisningshonorarer og rabatordninger, forsikringsoplysninger, faglige organisationer og titler samt eventuelle personlige eller økonomiske interesser, hvorfor dette ikke længere behøver at fremgå af den enkelte sag, herunder købsaftale.

4. Ejendomsmægler udelukkende sælgers mand.

 • Mægler her indtil 1.1.15 haft visse oplysningsforpligtelser overfor køber. Disse bortfalder, og mægler skal alene oplyse køberen om muligheden for egen bistand, hvis denne ikke allerede har egen rådgiver.

 • Det vil følgelig heller ikke længere være muligt for sælgers ejendomsmægler, eller enhver indenfor samme virksomhed, at berigtige handelen efterfølgende for køber.

 • Køberrådgivere og købsformidling er derfor ikke længere omfattet af loven.

5. De obligatoriske ydelser.

Der er ifølge den nye lov alene 4 ydelser, der skal være en del af formidlingsaftalen, som skal være skriftlig:

 • Værdiansættelse – med krav om fysisk besigtigelse

 • beregning af provenu

 • udarbejdelse af salgsopstilling samt

 • udarbejdelse af købsaftale.

6. Fri sammensætning af vederlaget.

Der er ikke længere krav om præcisering af, hvorledes vederlaget er sammensat, og ej heller til specifikation af de enkelte ydelser.

7. Fri opsigelse og ingen opsigelsesgebyr.

Det bliver ulovligt at opkræve opsigelsesgebyr.

Hvis sælger opsiger formidlingsaftalen i løbeperioden, har mægler kun krav på vederlag, hvis det er aftalt.

Dog han man krav på et rimeligt vederlag, hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag, for det arbejde, der er udført. Ved pligtforsømmelse kan det nedsættes eller bortfalde.

Den hidtidige begrænsning på 1/4 er bortfaldet.

8. Fri varighed af aftalen og ændrede formkrav.

8.1. Varighed

 • De tidligere regler for, hvor længe en formidlingsaftale måtte løbe er som udgangspunkt bortfaldet.

Hvis der dog er aftalt resultatafhængigt vederlag, og der også er aftalt betaling af vederlag ved opsigelse, må aftalen højst løbe 6 måneder og forlænges med 3 måneder af gangen.

8.2 formkrav

 • Der er ikke længere formkrav ved forlængelse af eksisterende aftale

Man skal derfor som køber være obs på, at formidlingsaftalen ikke udløber af sig selv, men stiltiende forlænges!

9. Beregnet forbrug og standardfinansciering.

9.1. Anvendelsesudgifter

 • Kravene til oplysning af forbrugsudgifter ændres, således at det bliver standardeserede normtal fra ejendommens energimærke og ikke de faktiske udgifter, der angives i salgsopstillingen. Dog angives sælgers udgiofter hvis normtal ikke findes (endnu).

 • Der er ikke krav til oplysning herom ved sommerhuse.

 • Der skal ikke oplyses om el og vandudgifter med mindre det går til opvarmning.

 • Det bliver frivilligt, om man vil angive brutto- og nettoejerudgift.

9.2. financiering

 • Det bliver forbudt at medtage konkrete finansieringsforslag, men der kan angives et standardfinancieringsforslag udfra de regler, der er angivet i Bekendtgørelse om formidling af Fast ejendom.

 • Det er nu forbudt at lave financierede handler, da sælgers mægler ikke længere må formidle finansiering.

Se evt. LOFE, som loven kaldes, på Retsinformation.dk eller hos DE

 Tine Røhling